سرخط خبرها
خانه / فرهنگ معنوی

فرهنگ معنوی

فرهنگ معنوی

 

اصــــــــــــــول پنج گانه :

اصول پنج گانه تکوان – دو  ،( دستخط ژنرال چوی)

1- تواضــــع

2-راستـــــی

3-پشتــــکار

4- عزت نفـــــس

5- روح تســـــــخیر ناپـــــذیر

بخــــــــــش اول (توضیحات به زودی …)

1- انسانیت

2- درستکاری

3-نزاکت

4-دانایی

5-امانت داری

بخـــــــــش دوم ( توضیحات به زودی… )

الف- انسان میتواند در دو جایگاه جای داشته باشد

ب- طمع سیری ناپذیر است

ج- متواضع باشید

د- منتقد از خود باشید

ه- منعطف  باشید

و- به بزرگترها احترام بگذارید

ز- به حقوق دیگران احترام بگذارید

ح- منصف باشید

ط- صرفه جو باشید

ی- فروتن باشید

ک- شادی واقعی را بشناسید

ل- اجازه بدهید اعمالتان به جای شما سخن بگویند

م-آرامش فکری داشته باشید

س- تفکر مستحکم داشته باشید

ع- فداکار باشید

بخــــــش سوم  :

در نتیجه ، ما میتوانیم با حفظ طبیعت اصلی انسانی خود و غیر قابل نفوذ ساختن خود در مقابل  وسوسه قدرت ، شهوت و ثروت ، از نعمت آزادی عمل بالاتری برخوردار باشیم . انسانی که به چنین مرحله ای از پرورش نفس برسد ، پرهیزگار است .

این موضوع از لحاظ دید مادی محض ، تقریبا” غیر قابل انجام است ، اما میبایست در نظر داشت که گذر از کوههای بلند تنها از یک گام اولیه وجسورانه شروع میشود و اقیانوسها نیز از قطرات کوچک تشکیل میگردند .

ضرب المثلهای باستانی وجود دارند که میگویند: ” اگر خواسته ای باشد ، راهش هم هست ”  ، ” وقتی راه جلوی پای شماست به دوردست نگاه نکنید” ، ” وقتی شخصی فداکاری میکند ، صدایش در بهشت شنیده میشود” .  لذا با ارده مستحکم و عزمی استوار برای هر شخصی امکان پذیر است که به اهداف خود برسد .

فرهنگ معنوی به شدت با هیانگ ای تی اف و تکوان-دو گره خورده است بطوریکه نه تنها برای دستیابی به بالاترین مراحل در تکوان-دو و گسترش قدرت و تکنیک و اتکاء بنفس بلکــه برای تهذیب شخصیت نیز ضروری است. بدون این موارد  یک مربی گناهکار خواهد بود  که نیرویی ویرانگر را برای افرادی فاش میسازد و آموزش میدهد که  در نهایت شیفته تکنیکهای جدید خود خواهند شد  و تبدیل به افرادی زورگیریا سود جویانی برای اهداف مادی خواهند شد .